CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Konstrukcje stalowe - projektowanie, budowa - płyta warstwowaMARKA

REALIZACJE

REFERENCJE

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Regulamin sklepu internetowego ultramodula.pl

Regulamin sklepu internetowego ultramodula.pl

Sklep internetowy działający pod adresem https://ultramodula.pl/sklep/ prowadzi działalność w zakresie sprzedaży kontenerów modułowych oraz związanych z nimi akcesoriów.

§ 1.

Właścicielem sklepu jest:
Ultramoto Sp. z o.o.
NIP: 9462661597
REGON: 364959568
Z siedzibą przy:

ul. Kilińskiego 86,
22-400 Zamość,
Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://ultramodula.pl/sklep/ , warunki sprzedaży oferowanych przez Sprzedawcę towarów oraz zakres odpowiedzialności z nią związanej. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i odbywa się wyłącznie w zakresie i na zasadach w nim określonych.

§ 2.

Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@ultramodula.pl lub formularz kontaktowy na stronie Sklepu w zakładce Kontakt.

§ 3.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie też posiadają gwarancję producenta.

§ 4.

Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży. UMOWA SPRZEDAŻY

§ 5.

Informacje handlowe zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert, zapytań.

§ 6.

Wszystkie ceny produktów na stronach internetowych podawane są – jako ceny netto bez podatku VAT.
Przed zakupem produktu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w celu obliczenia ceny całego obiektu (produktu).
Wiążąca dla stron transakcji jest cena Brutto z podatkiem VAT widniejąca przy produkcie w momencie otrzymania oferty do zapytania.

§ 7.

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu.

§ 8.

Na wszystkie towary sprzedawane w Sklepie wystawiane są faktury VAT przez producenta.

§ 9.

Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie Sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.

§ 10.

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny zamówionego towaru w formie przedpłaty na konto bankowe wskazane przez Sklep.

§ 11.

Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy i termin realizacji zamówienia są ustalane indywidualnie. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia miałby przekroczyć ustalone terminy, Sklep skontaktuje się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.

§ 12.

Koszty transportu zakupionego towaru, jego wydania i odebrania ponosi Klient.

§ 13.

Możliwy jest odbiór zakupionego towaru bezpośrednio przez Klienta własnym transportem od producenta po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów ze Sklepem.

§ 14.

Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

§ 15.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru.

§ 16.

Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania. Zwrotom nie podlegają towary wykonane na indywidualne zamówienie Klienta.

§ 17.

Koszty zwrotu towaru ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi.

§ 18.

Zwrotu towaru Klient dokonuje na adres producenta towaru po uzgodnieniu tego ze Sklepem.

§ 19.

Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są pod adresem e-mail: biuro@ultramodula.pl

§ 20.

W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją zamówienia. Producent towaru po uzgodnieniu tego z Klientem  może usunąć wady zamówionego towaru stanowiące podstawę reklamacji.

§ 21.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez producenta przesyłki z reklamowanym towarem.

§ 22.

Koszty związane z odsyłaniem reklamowanego towaru ponosi Klient. Są one zwracane przez producenta towaru po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§ 23.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Klient, w tym koszty transportu.

§ 24.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 25.

Zdjęcia umieszczone na stronach Sklepu opisujących towary mają charakter demonstracyjny. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Klient zawsze zamawia nowe produkty prosto od producenta, które są wykonywane specjalnie dla Klienta na jego zlecenie.

§ 26.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 27.

Sklep w ramach prowadzonej działalności uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z “Polityką prywatności”

§ 28.

Dokonanie zakupów w Sklepie wiąże się z podaniem przez Klienta informacji kontaktowych m.in.: numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej (adres e-mail). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień, produkcji i dostawy towaru, sprawozdawczości księgowej oraz informowania o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu.

§ 29.

Sklep może przekazać dane kontaktowe producentowi zamówionego towaru tylko i wyłącznie w tym celu, by producent bezpośrednio uzgadniał z Klientem warunki techniczne zamówionego towaru i inne elementy związane z jego produkcją, a także transportem oraz obsługą ewentualnych reklamacji.

§ 30.

Dane osobowe Klientów są przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, które spełniają wymogi określone przepisami prawa.

§ 31.

Klienci, których dane osobowe Sklep przetwarza, posiadają uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do własnych danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

§ 32.

Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.

Słownik pojęć

Zbywca – spółka pod firmą „Ultramoto” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), z siedzibą w Zamościu (22-400 Zamość), przy ul. Kilińskiego 86, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy w Lublin-wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego o numerze KRS: 0000628577

Nabywca – osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Zbywcą Umowę Sprzedaży;

Przedmiot Sprzedaży –kontener oraz dodatkowe wyposażenie kontenera lub usługi jeśli wynikają z Umowy Sprzedaży;

Umowa Sprzedaży – umowa w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy Kodeks cywilny – k.c. (art. 535 i nast. k.c.) zawarta pomiędzy Zbywcą a Nabywcą,;

Strony – łączne oznaczenie w OWUS i Umowie Sprzedaży Zbywcy i Nabywcy.

 

Gwarancja

Zbywca udziela gwarancji na Kontener  na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji wszelkie usterki będące następstwem wadliwego wykonania lub użycia wadliwych materiałów zostaną usunięte przez Producenta na jego koszt. Zachowane zostaną przy tym wszystkie prawa wynikające z gwarancji.

Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem niewłaściwej eksploatacji, przeróbek, zmian konstrukcyjnych. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie powiadomi Producenta o ujawnionej wadzie w terminie 7 dni od daty jej wykrycia potwierdzonym wysyłką listu poleconego. Gwarancji nie podlegają również materiały eksploatacyjne typu wkłady oświetleniowe, filtracyjne itp.

Producent przystąpi do usunięcia ewentualnych zgłoszonych wad i usterek w okresie gwarancji w terminie 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Klienta.

Producent zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie 21 dni od daty przystąpienia przez Producenta do ich usuwania.

Klient traci prawo do gwarancji w przypadku niestosowania się do zasad i zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji i obsługi kontenera

Ultramoto Sp. z o.o. nie jest Producentem Wyposażenia kontenera. Wyposażenie kontenera podlega gwarancji zgodnie z kartą Producenta, załączoną do Wyposażenia kontenera.

 

Rękojmia za wady Przedmiotu Sprzedaży

Rękojmia za wady fizyczne Przedmiotu Sprzedaży jest wyłączona, chyba, że co innego wynika z Umowy Sprzedaży. Nabywca zrzeka się względem Zbywcy roszczeń z tytuły rękojmi za wady fizyczne oraz za wszelkie roszczenia na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, a także zrzeka się prawa do odszkodowania, odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany oraz usunięcia wady  Przedmiotu Sprzedaży oraz dodatkowych usług zaistniałych na kanwie niniejszej umowy.

Zbywca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z posadowienia, transportu lub podłączenia jakichkolwiek urządzeń, systemów czy też mediów. Nabywca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń oraz sprawdzenie możliwości posadowienia oraz podłączenia Przedmiotu Sprzedaży, a takowe usługi wykonywane są na koszt i ryzyko Nabywcy.

W przypadku wyłączenia lub ograniczenia zapisu ust. 5.1. OWUS:

Zbywca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie Przedmiotu Sprzedaży w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży;

Zbywca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Nabywcę;

W przypadku wykrycia wady fizycznej warunkującej rękojmie Zbywcy, Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zbywcę o wykryciu wady, jednakże nie później niż w terminie 3 dni licząc od jej wykrycia, a Zbywca zobowiązany jest w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczeniu zawiadomienia, wydelegować osobę upoważnioną do stwierdzenia istnienia wady i przyczyn jej powstania, która na tą okoliczność sporządzi stosowną notatkę. W przypadku potwierdzenia przez Zbywcę istnienia wady Przedmiotu Sprzedaży, Nabywca uprawniony jest do żądania od Zbywcy usunięcia stwierdzonej wady, a Zbywca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac związanych z usunięciem wady niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Zbywcę istnienia wady i zakończyć naprawę Przedmiotu Sprzedaży w uzasadnionym zakresem napraw terminie;

Naprawa wadliwego Przedmiotu Sprzedaży odbywa się według uznania Zbywcy;

Jeżeli Przedmiotem Sprzedaży są różne rzeczy, a wadą fizyczną obarczone są tylko niektóre, wszelkie uprawnienie Nabywcy wynikające z prawa do rękojmi, w tym do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, ogranicza się wyłącznie do Przedmiotu Sprzedaży

 

Szkody wobec osób trzecich spowodowane korzystaniem z Przedmiotu Sprzedaży

Odpowiedzialność Zbywcy wobec osób trzecich z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania, w tym nienależytego sposobu korzystania przez Nabywcę z Przedmiotu Sprzedaży jest wyłączona. Nabywca niniejszym zwalania Zbywcę  z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem, w tym nienależytego sposobu korzystania z Przedmiotu Sprzedaży. W przypadku skierowania przez osobę/-y trzecią/-e roszczeń wobec Zbywcy z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania, w tym nienależytego sposobu korzystania z Przedmiotu Sprzedaży, Zbywca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Nabywcę, a Nabywca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zaspokoić uzasadnione roszczenia osoby/-ób trzeciej/-ich, na własny koszt i ryzyko, a także zwrócić Zbywcy niezbędne i uzasadnione koszty poniesione w związku z w/w roszczeniami, a nadto na żądanie Zbywcy na własny koszt złożyć oświadczenie o treści i formie określonej przez Zbywcę, mające na celu naprawienie dobrego imienia Zbywcy, które mogły doznać uszczerbku w wyniku takich roszczeń. W przypadku, gdy zwolnienie z odpowiedzialności będzie niemożliwe w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Nabywca zobowiązuje się zwrócić Zbywcy wszelkie kwoty, które Zbywca zobowiązany będzie wydać w związku z roszczeniami osób trzecich. Ponadto Nabywca zobowiązuje zwrócić Zbywcy poniesione przez niego koszty pomocy prawnej, podatkowej i innej koniecznej w danej sprawie, a nadto na własny koszt złożyć oświadczenia o treści i formie określonej przez Zbywcę, mające na celu naprawienie dobrego imienia Zbywcy, które mogły doznać uszczerbku w wyniku roszczeń osób trzecich. W takim przypadku Nabywca zobowiązuje się także udzielić Zbywcy wszelkich wyjaśnień oraz pomocy dla wyjaśnienia zasadności roszczenia, a także – na wniosek Zbywcy lub na wezwanie sądu – wziąć udział w postępowaniu sądowym dotyczącym zgłoszonego roszczenia. Postanowienia powyższe wiążą Nabywcę także po odstąpieniu Umowy – bez żadnych ograniczeń czasowych.

 

Formy płatności

Rozliczenie za zamówione obiekty jest ustalane indywidualnie. Najczęściej jest to wpłata zaliczki w ustalonej wysokości na podstawie faktury pro forma. Końcowe rozliczenie płatności następuje przed dostarczeniem obiektu lub w chwili jego odbioru na podstawie protokołu.

Na wszelkie pytania dotyczące rozliczeń odpowie nasz dział handlowy – zapraszamy do kontaktu.
Email: biuro@ultramodula.pl
Tel: +48 734 734 181

 

Akceptujemy płatności: 

Przelew tradycyjny.

Ultramoto Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 86,
22-400 Zamość,

Bank Spółdzielczy w Izbicy

Rachunek PLN 60 9610 0002 2015 0032 1570 0001

Bezpieczne płatności internetowe. 

Regulamin sklepu | Ultramodula

Dostawa

Wszystkie zamówione obiekty dostarczamy z pośrednictwem giełd transportowych na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. W celu ustalenia kosztów dostawy zapraszamy do kontaktu – przygotujemy indywidualną ofertę.

Na wszelkie pytania dotyczące kosztów transportu odpowie nasz dział handlowy – zapraszamy do kontaktu.
Email: biuro@ultramodula.pl
Tel: +48 734 734 181